CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI SKKT PTTK „TRZYCATEK”

Celem Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej wśród uczniów LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach a w szczególności:

 • umożliwianie zainteresowanym uczniom zrzeszenia się w PTTK i korzystania w pierwszej kolejności z wszystkich form działalności Towarzystwa,
 •  szerzenie kultury turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe walory wędrownictwa,
 •  krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych,
 •  stwarzanie warunków ułatwiających członkom PTTK wędrowanie i działalność krajoznawczą,
 •  upowszechnianie systemu odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczo-turystycznych członków PTTK,
 •  integracja osób preferujących podobny styl spędzania wolnego czasu,
 •  propagowanie aktywnych form wypoczynku,
 •  zdobywanie umiejętności i wiedzy przez udział w różnego rodzaju formach wycieczek.

Koło działa zgodnie z wewnętrznym regulaminem PTTK (załącznik do uchwały ZG PTTK nr 83\XV\2002), minimalnie może liczyć 10 członków opłacających regularnie  składki ustalane corocznie przez ZG PTTK. W działalności Koła mogą brać udział osoby nie zrzeszone – z zastrzeżeniem , że nie korzystają z ulg przysługujących członkom PTTK.
Koło posiada swoje władze : Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna (czas i sposób wyborów określa regulamin PTTK). Koło posiada swojego opiekuna, koordynuje on działania Koła i czuwa nad jego właściwym funkcjonowaniem. Funkcję tę obecnie pełni: pan Miłosz Zelek.


REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH PTTK

 • Podczas wycieczki stosujemy się do poleceń nauczycieli /opiekunów.
 • Nie oddalamy się od grupy.
 • Obowiązkowo bierzemy udział we wszystkich przewidzianych punktach programu.
 • Podczas wycieczki nie wolno: pić alkoholu, palić papierosów, zażywać wszelkich używek…
 • Cisza nocna obowiązuje w miejscu zakwaterowania od godziny 22.00 do godziny 7.00 następnego dnia.
 • Zachowujemy się kulturalnie.
 • Dbamy o czystość w pokojach , środkach transportu…
 • Nie niszczymy mienia.
 • Za przekroczenia obowiązują kary udzielone przez nauczyciela/ opiekuna w trakcie trwania wycieczki (np. zakaz oddalania się od grupy) oraz kary przewidziane przez Statut Szkoły (upomnienie wychowawcy, nagana wychowawcy, nagana dyrektora szkoły, odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody, zawieszenie w prawach ucznia, skreślenie z listy uczniów szkoły).
 • W razie nagannego zachowania się uczestników wycieczki, wycieczka może zostać wcześniej zakończona z powiadomieniem Rodziców.

Przyjęcie zasad powyższego regulaminu poświadczam własnoręcznym podpisem.


Babia Góra została zdobyta

Trudne podejście na Sokolicę, później Kępa i długie wypłaszczenie na Diablak- Babia Góra została zdobyta- 1725 m n.p.m. zakończyło tegoroczny sezon wycieczek SK PTT LO Baczyńskiego. Pogoda nam sprzyjała, temperatura 19 stopni Celsjusza, lekki wiatr (jak na masyw Babiej), słońce niezbyt intensywne. Wokół rozciągały się piękne panoramy w kierunku Gorcy, Tatr, Beskidu Wyspowego, Śląskiego i Małego, a obok ciągnęły się piękne kobierce sasanki alpejskiej. Kwintesencja wędrowania. Później zejście przez Bronę, Markowe Szczawiny do Zawoja Markowe.

Autor

JESIEŃ WOKÓŁ HROBACZEJ

Wyjścia Koła PTT LO Baczyńskiego w pierwszym semestrze nazwaliśmy „Jesień wokół Hrobaczej”. Dzisiaj przeszliśmy pierwszą z trzech planowanych tras. Ruszyliśmy od końca ulicy Beskidzkiej drogą przeciwpożarową do bunkra nad Małymi Kozami, później dotarliśmy do remontowanego amfiteatru w Lipniku (prace trwały pełną parą), żeby po pokonaniu stromego wąwozu dojść do niebieskiego szlaku biegnącego ostro na Gaiki. Przy podejściu na krótko zatrzymaliśmy się przy źródełku Pyszne (Michał sprawdził i potwierdził, że zasługuje na tą nazwę).

Autor