ZARZĄDZENIE NR 2/2020/21

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego

im. K.K. Baczyńskiego w Kozach

z dnia 17 października 2020r.

w sprawach organizacji nauczania hybrydowego

na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 16.10. 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje

W Liceum od 19.10.2020 r. wprowadza się nauczanie hybrydowe: część uczniów (około 50%) przechodzi na nauczanie zdalne, część uczęszcza do szkoły.

Lekcje odbywają się zgodnie z planem w obu formach.

Dyrektor określa w cyklu tygodniowym, które grupy uczniów mają lekcje w formie zdalnej.

Mogą być wprowadzane doraźne zmiany planu w zależności od sytuacji kadrowej.

Rodzice uczniów oraz uczniowie pełnoletni informowani są poprzez dziennik elektroniczny o wyłączeniu grup, sprawach organizacyjnych i wymogach sanitarnych.

Uczniowie pracujący w domu pozostają zgodnie z planem lekcji w łączności z nauczycielami (lekcje on-line lub przesyłanie na bieżąco materiałów, w zależności od możliwości technicznych i planu pracy nauczyciela na dany tydzień).

Zaplanowane wycieczki, projekty pozalekcyjne i wydarzenia z Planu Pracy Szkoły zostają zawieszone do odwołania.

Zabrania się zapraszania do szkoły osób trzecich bez zgody dyrektora szkoły.

Uczeń, wchodząc na teren szkoły, powinien posiadać legitymację szkolną.

10§

W sytuacjach koniecznych osoby wchodzące na teren szkoły mogą zostać poddane czynności mierzenia temperatury

11§

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Alina Nowak

dyrektor L.O.im.K.K. Baczyńskiego w Kozach

Autor

Kategoria