Przejdź do treści

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w latach 2023-2025

•    Informacje podstawowe:
Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej
•    Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2024/2025 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom: 
1) słabowidzącym, 
2) niesłyszącym, 
3) słabosłyszącym, 
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 niepełnosprawności,
8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych wyżej
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. uczęszczający w roku szkolnym 2024/2025 do:
- liceum ogólnokształcącego
- technikum
- branżowej szkoły I stopnia
- branżowej szkoły II stopnia
- szkoły przysposabiającej do pracy.
•    Ile wynosi dofinansowanie?
Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia w roku szkolnym 2024/2025 będzie wynosić:

dla ucznia,  o którym mowa w pkt 1 - 7 uczęszczającego w roku szkolnym 2024/2025 do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub  liceum sztuk plastycznych; do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas III-IX ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, I-III czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas IV-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia

do kwoty 445 zł

dla ucznia,  o którym mowa w pkt 1 - 7 uczęszczającego w roku szkolnym 2024/2025 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

do kwoty 390 zł

dla ucznia,  o którym mowa w pkt 8 - 9 uczęszczającego w roku szkolnym 2024/2025 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

do kwoty 225 zł

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

•    Jak ubiegać się o pomoc ?
Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:
1) złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2024/2025;
- wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
- do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe .
2)  dokonać zakupu podręczników;
3)  przedłożyć w szkole dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu;
•    Kto dokonuje refundacji?
Dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rodzicom uczniów, prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletnim uczniom, po przedłożeniu dowodu ich zakupu.
•    Jakie dokumenty potwierdzają zakup?
- W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
- W przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszty zakupu są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2024/2025, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Podmiot, który dokonał zakupu, wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- Zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie może przekroczyć odpowiednio kwot: 225 zł, 390 zł lub 445 zł dla ucznia.

Termin składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2024/2025 do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach został ustalony na dzień 13.09.2024 r.
Druki wniosków i niezbędne informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.