Przejdź do treści

Regulamin SU

Regulamin SU

Postanowienia ogólne

 1.  Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem” jest prawnym     organem szkoły.
 2.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3.  Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i innymi aktami prawnymi.
 4.  Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 5.  Regulamin Samorządu uchwala Walne Zgromadzenie Samorządu Uczniowskiego.

 Struktury Samorządu Uczniowskiego

 1. Podstawowym organem Samorządu jest Samorząd Klasowy, który jest reprezentantem uczniów we wszystkich sprawach dotyczących całego zespołu klasowego.
  Samorząd klasowy tworzą:
  • przewodniczący,
  • zastępca przewodniczącego,
  • skarbnik,
 2. Samorząd klasowy jest wybierany przez ogół uczniów klasy. Tryb głosowania ustala dany zespół klasowy w głosowaniu jawnym.
 3. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków lub łamania postanowień Statutu Szkoły członek Samorządu może zostać odwołany przez: ogół uczniów klasy, wychowawcę,
 4. Od decyzji, w wyniku której uczeń został pozbawiony prawa reprezentowania swojego zespołu klasowego przysługuje odwołanie odpowiednio:
  • do Przewodniczącego Samorządu Szkolnego,
  • do Dyrektora szkoły.
 5. Każdy z członków Samorządu Klasowego ma prawo do dymisji, którą składa na ręce wychowawcy klasy. Wybór nowego członka dokonuje klasa w trybie ustalonym przez siebie.
 6. Najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu jest Walne Zgromadzenie.
 7. Walne Zgromadzenie Samorządu stanowią przewodniczący lub zastępcy przewodniczących wszystkich samorządów klasowych.
 8. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru tych członków Prezydium Samorządu Uczniowskiego, których nie wybiera się w głosowaniu powszechnym.
 9. Walne Zgromadzenie może przed upływem kadencji odwołać członka Prezydium bezwzględną większością głosów.
 10. W przypadku odwołania członka lub członków Prezydium w trakcie roku szkolnego Walne Zgromadzenie wyłania trzyosobową komisję wyborczą, która w ciągu siedmiu dni organizuje wybory w celu odtworzenia pełnego składu Prezydium (zgodnie z trybem powoływania poszczególnych członków).
 11. Organem wykonawczym Samorządu jest Prezydium Samorządu Uczniowskiego zwane dalej „Prezydium”. Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest reprezentantem całej społeczności uczniowskiej wobec wszystkich organów szkoły.
  Prezydium Samorządu tworzą:
  • przewodniczący,
  • zastępca przewodniczącego,
  • sekretarz.
 12. W przypadku łamania postanowień Statutu Szkoły, innych aktów prawnych obowiązujących w szkole lub niewywiązywania się z obowiązków, każdy członek Prezydium może być odwołany przez:
  1. walne zgromadzenie,
  2. dyrektora szkoły.

   Od decyzji powyższych przysługuje odwołanie do Rady Pedagogicznej. Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna.
 13. Każdy z członków Prezydium ma prawo do dymisji, którą składa na ręce przewodniczącego. Wybór nowego członka organizuje trzyosobowa komisja wyborcza wybrana na Walnym Zgromadzeniu większością głosów w głosowaniu jawnym.
 14. Przewodniczący Samorządu Szkolnego wybierany jest w tajnych wyborach powszechnych ogółu uczniów; wybory odbywają się we wrześniu każdego roku. Wybory organizuje trzyosobowa komisja wyborcza wybrana na Walnym Zgromadzeniu większością głosów w głosowaniu jawnym. Kadencja przewodniczącego trwa 1 rok. Przewodniczący reprezentuje interesy uczniów na Radzie Pedagogicznej. Przewodniczący zwołuje i przewodniczy zebraniu samorządu. Przewodniczący może złożyć dymisję na ręce swojego zastępcy.
 15. Zastępca przewodniczącego samorządu jest wybierany w tajnych wyborach powszechnych. Zastępca jest osobą, która zdobyła drugą w kolejności liczbę głosów. W przypadku odwołania lub dymisji przewodniczącego zastępca przejmuje jego obowiązki do chwili wyboru nowego przewodniczącego. Zastępca dotychczasowy kończy swoją kadencję z chwilą objęcia stanowiska przez nowego przewodniczącego.
 16. Sekretarz jest wybierany przez przewodniczącego spośród kandydatów przedstawionych przez Walne Zgromadzenie, które zatwierdza nowy skład Prezydium w jawnym głosowaniu większością głosów. W przypadku odrzucenia kandydatów przewodniczący w ciągu 3 dni przedstawia kolejne kandydatury.
 17. Spośród uczniów lub pracowników szkoły na walnym zebraniu wybierany jest Rzecznik Praw Ucznia. Rzecznik ma za zadanie powiadomienie uczniów o uchwałach i wnioskach Rady Pedagogicznej, oraz zgłaszanie na Radzie Pedagogicznej wniosków i próśb uczniów wysuwanych do Pady Pedagogicznej.

Tryb Pracy Samorządu

 1. Samorząd ma prawo wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej. Opiekunem jest osoba, która wyraziła chęć opieki nad Samorządem, czynnie angażuje się w jego działanie. Samorząd stale współpracuje z opiekunem – nauczycielem. Nauczyciel – opiekun jest mediatorem w sporach Samorządu z innymi podmiotami i doradcą we wszystkich przedsięwzięciach. Opiekun ma głos doradczy przy podejmowaniu przez Samorząd Uczniowski decyzji.
 2. Przewodniczący lub jego zastępca reprezentuje całą społeczność uczniowską na zewnątrz i w wystąpieniach oficjalnych.
 3. Przewodniczący Samorządu ma prawo zwoływania zebrań Prezydium.
 4. Prezydium Samorządu ma prawo zwoływania Walnego Zgromadzenia w szczególnie ważnych sprawach.
 5. Krótkie zebrania Prezydium poza lekcjami odbywają się raz w tygodniu.
 6. Zebrania Prezydium poza normalnym terminem są każdorazowo ustalane z Dyrektorem.
 7. Samorząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym na własnym zgromadzeniu.

Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski po przez swoje organy (Prezydium) reprezentuje interesy uczniów, przedstawia wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły innym organom szkoły zgodnie z kompetencjami.

 1. Samorząd opracowuje Regulamin Szkoły stanowiący załącznik do statutu. Regulamin przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej. Regulamin zatwierdza Rada Pedagogiczna po przedstawieniu go przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
 2. Samorząd w porozumieniu z Samorządami Klasowymi i Prezydium ma prawo do:
  - wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,
  - zwracania się z wnioskami w każdej sprawie dotyczącej uczniów do pozostałych organów szkoły (Dyrekcji, Rady   Pedagogicznej, Rady Rodziców),
  - wyrażać opinię o uczniu, który może być skreślony z listy uczniów,
  - wyrażać opinię o pracy nauczyciela przed ustalaniem oceny jego pracy przez dyrektora szkoły. Opinia ta powinna   być wyrażona na piśmie,
  - do organizowania życia szkolnego w zakresie działalności kulturalnej, rozrywkowej, sportowej i turystycznej, w      tym do wydawania gazety szkolnej,
  - do współorganizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a  podporządkowaniem się uczniów programom nauczania i wymaganiom, które umożliwiają zdobywanie wiedzy,  rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Samorząd Uczniowski wraz ze swoim opiekunem ma prawo do  interwencji w przypadku naruszenia Statutu Szkoły i regulaminów, stanowiących załączniki do statutu,
  - proponowania kandydatur uczniowskich do nagrody rzeczowej na koniec roku szkolnego do zaaprobowania  przez Radę Pedagogiczną za:
  • działalność na rzecz społeczności uczniowskiej,
  • szczególne osiągnięcia w procesie edukacji,
  • szczególne osiągnięcia artystyczne,
  • szczególne osiągnięcia sportowe.
 3. Reprezentanci organów Samorządu Uczniowskiego mają w szczególności obowiązek:
  - działania zgodnego ze statutem szkoły i innymi obowiązującymi aktami prawnymi,
  - wykonywania poleceń Dyrekcji i Rady Pedagogicznej dotyczących Samorządu Uczniowskiego,
  - godnego reprezentowania szkoły,
  - odnoszenia się ze szczególnym szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  - stanowić wzór postaw uczniowskich.
 4. Samorząd Uczniowski ponosi odpowiedzialność za własne przedsięwzięcia.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany w regulaminie Samorządu Uczniowskiego, muszą być dokonane przez Prezydium i zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym większością głosów.
 2. Zmiany w Regulaminie Szkoły mogą być dokonane przez Radę Pedagogiczną na wniosek Samorządu Szkolnego, Rady Rodziców lub Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii pozostałych organów.