Przejdź do treści

Gmina Kozy realizuje projekt pn.: „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy” .

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  dla osi priorytetowej: XI.
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Miejsce realizacji projektu:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach
  3. Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Kozach

Celem projektu  „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy” jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 209 uczniów, w tym 118 uczennic uczęszczających do szkół na terenie Gminy Kozy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozy w okresie od 01.07.2021 do 31.12.2022r., oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkołach poprzez stworzenie w placówkach objętych projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych.

Efektem projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych projektem.

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach projektu:

  1. Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych (zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające)
  2. Realizacja zajęć dla uczniów prowadzonych metodą eksperymentu
  3. Doposażanie oraz remont pracowni w których prowadzone są zajęcia metodą eksperymentu

Okres realizacji projektu: 01.07.2021r. – 31.12.2022r.

Całkowita wartość projektu: 438 085,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu z EU: 394 276,50 PLN