REGULAMIN NAGRODY RADY RODZICÓW

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

REGULAMIN NAGRODY RADY RODZICÓW
ZA NAJLEPSZE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE, AKTYWNOŚĆ I PROMOWANIE SZKOŁY

Na podstawie § 3 Regulaminu Rady Rodziców przy liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach wprowadza się regulamin przyznawania nagród.

 1

 1. Rada Rodziców wydziela z funduszu Rady środki finansowe w wysokości 10% zebranych składek rodziców w poprzednim roku szkolnym z możliwością przeznaczenia na zakup nagród, które zostają określone na posiedzeniu Prezydium Rady Rodziców.
 2. Dla uczniów z klas od I do III – 3 nagrody. Ustala się następujące proporcje w wysokości nagród:

– I nagroda 30% środków określonych w pkt. 1,

– II nagroda 23% środków określonych w pkt. 1,

– III nagroda 17% środków określonych w pkt. 1.

 1. Jedna nagroda dla najlepszego absolwenta – 30% środków określonych w pkt 1.
 2. Kandydat, który w danym roku otrzyma stypendium Prezesa Rady Ministrów nie jest rozpatrywany przez Komisję przyznającą Nagrodę Rady Rodziców.

2

 1. Nagrody przyznawane są przez Radę Rodziców, po wskazaniu przez Radę Pedagogiczną uczniów spełniających kryteria określone w § 3 i § 4 niniejszego regulaminu.
 2. Wręczenie nagród następuje w dniu kończącym rok szkolny – podczas rozdania świadectw szkolnych i maturalnych.

3

Nagrodę dla najlepszego absolwenta otrzyma uczeń, który uzyska najwyższą średnią ocen na świadectwie maturalnym.

4

 1. Nagrody mogą być przyznane dla uczniów spełniających następujące kryteria, które są sumowane:

– ocena za sprawowanie nie może być niższa od bardzo dobrej, za ocenę wyższą dodaje się 1,0 punkt,

– całoroczna średnia ocen nie może być niższa od noty 4,75, za każdy 0,1 pkt powyżej średniej, o której mowa dodaje się 0,5 punktu.

 1. Uczniowie spełniający warunki przedstawione powyżej otrzymują dodatkowe punkty za:

– udział ucznia w olimpiadzie przedmiotowej I stopnia dodaje się 0,5 punktu,

– udział ucznia w olimpiadzie przedmiotowej II stopnia dodaje się 1,0 punkt,

– udział ucznia w olimpiadzie przedmiotowej III stopnia dodaje się 1,5 punktu,

– laureaci konkursów na pracę naukową organizowaną przez instytucje lub stowarzyszenia naukowe – otrzymują dodatkowo 1,0 punkt,

– udział ucznia w poza szkolnym promowaniu szkoły na różnego rodzaju imprezach kulturalnych, sportowych dodaje się 0,5 punktu.

5

 1. Wyłonieni poprzez kryteria zawarte w § 4 zostaną poddani dodatkowej ocenie przez Komisję Konkursową w składzie 9 osobowym : po trzech przedstawicieli Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
 2. Każda z grup przedstawicielskich ma prawo przyznania łącznie po jednym punkcie, z możliwością podziału tego punktu dla co najwyżej trzech kandydatów.

6

W przypadku równej liczby punktów dla poszczególnych uczniów – Komisja Konkursowa ustala kolejność miejsc.

7

 1. Ewentualne zmiany w regulaminie uchwala Rada Rodziców na posiedzeniu plenarnym.
 2. Każdorazowe zmiany zostaną podane do wiadomości i zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.

8

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z tym że zapisy w § 1 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 30 listopada 1995.

Kategoria