Rekrutacja 2022

Rekrutacja 2022

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie podania

Nasza szkoła jest poza systemem elektronicznego naboru.

Podanie do szkoły można pobrać w sekretariacie szkoły lub pobierając poniżej ze strony internetowej.

Podanie (wraz ze zdjęciem) wypełnione i podpisane można złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać zeskanowane dwie strony (wraz ze zdjęciem) na adres email szkoły: liceum@lo.kozy.pl

 

r

Planowane klasy

W roku szkolnym 2022/2023 planowany jest nabór do dwóch klas pierwszych z trzema rozszerzeniami (cała klasa lub grupy rozszerzeniowe w ramach jednej klasy):

 • j.angielski, j.polski, historia,
 • j.angielski, matematyka, geografia,
 • j.angielski, biologia, chemia,

Limit miejsc do klas pierwszych: 56 osób

 

 PODANIE DO SZKOŁY

podania można składać w sekretariacie szkoły lub skan przesyłać elektronicznie w terminie od 16 maja do 20 czerwca br

Podanie PDF Podanie WORD

 


Zastrzega się, że w ofercie mogą być wprowadzane zmiany zgodnie z zasadami i terminarzem rekrutacji


 

Dyrektor LO mgr Alina Nowak

 

ODPOWIADAM NA PYTANIA:

Tel.: (33) 8174382

e-mail: dyrektor@lo.kozy.pl

 • umówiona rozmowa
 • spotkanie w Waszej szkole (na zaproszenie)
12 

 


HARMONOGRAM REKRUTACJI 
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 • Złożenie podania o przyjęcie do szkoły
  - od 16 maja do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00
 • Uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kopia)
  - od 24 czerwca do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym
  - do 19 lipca 2022r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  - do 20 lipca 2022r.
 • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
  - od 21 lipca 2022r. do 28 lipca 2022 do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  - 29 lipca 2022r. do godz. 14.00

PUNKTACJA

W procesie rekrutacji Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów

 1. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty przeliczane są w następujący sposób:
  • z języka polskiego (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie)
  • z matematyki (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie)
  • z języka obcego (100 procent x 0,3 = 30 punktów maksymalnie)Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.
 2. Punkty: "za świadectwo" i osiągnięcia 
  Tu bierze się pod uwagę (sumuje) następujące składniki:
  1.  punkty z 4 ocen na świadectwie:
   1. język polski - obowiązkowo
   2. matematyka - obowiązkowo 
   3. pierwszy wybrany przedmiot spośród: język angielski, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, informatyka
   4. drugi wybrany przedmiot spośród: język angielski, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. I tak:
    • za 6 (celujący) - 18 punktów
    • za 5 (bardzo dobry) - 17 punktów
    • za 4 (dobry) - 14 punktów
    • za 3 (dostateczny) - 8 punktów
    • za 2 (dopuszczający) - 2 punkty
  2. punkty za świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów
  3. punkty za aktywność na rzecz innych ludzi - 3 punkty
  4. punkty za szczególne osiągnięcia (tylko wpisane na świadectwie ukończenia szkoły) np. tytuł finalisty z konkursów i olimpiad - max 18 punktów Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.