MATURA

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz
Image
1

Tylko do 7 lutego 2022 zmiana deklaracji

Egzamin maturalny

Termin główny – od 4 do 23 maja 2022 r.‎

  1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 18 do 20 maja.
  2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 15 czerwca 2022 r.

  1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 14 do 15 czerwca.
  2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 15 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – 23 sierpnia 2022 r.‎

  1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia‎.
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

Harmonogram, komunikaty i informacje 

O egzaminie