ZARZĄDZENIE NR 4/2020/21

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Zarządzenie Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Kozach w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych i prowadzenia nauczania zdalnego.

​​​​​​​ZARZĄDZENIE NR 4/2020/21

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego

im. K. K. Baczyńskiego w Kozach

z dnia 6 listopada 2020r.

w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych i prowadzenia nauczania zdalnego

Na podstawie R o z p o r z ą d z e n i a  M i n i s t r a e d u k a c j i  i  Nauki

1) z dnia 5.11. 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –

Prawo oświatowe (Dz. U. z2020 r. poz. 910i 1378) zarządza się, co następuje:

W Liceum od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. dyrektor zawiesza zajęcia w formie stacjonarnej  i wprowadza zajęcia w formie zdalnej.

Lekcje odbywają się zgodnie z planem.

Dopuszcza się następujące formy pracy zdalnej z uczniami:

 • wysyłanie wiadomości i zadań za pomocą dziennika elektronicznego;
 • wysyłanie zadań drogą e-mailową;
 • wykorzystanie narzędzia Office Teams lub innych uzgodnionych narzędzi do pracy on-line (np.Zoom, Skype);
 • wykorzystanie kamer internetowych umieszczonych w szkole;
 • wykorzystanie funkcjonalności mediów społecznościowych;
 • wykorzystanie innych platform edukacyjnych udostępnianych przez wydawnictwa, z których korzystają nauczyciele;
 • należy upewnić się, że uczniowie mają dostęp i możliwości techniczne do tego typu pracy zdalnej.

§4

Praca zdalna może mieć charakter:

 • Lekcji on-line ( 100 % przy jednej godzinie w tygodniu z  przedmiotu, 50% przy  większej ilości godzin)   po upewnieniu się, że uczniowie mają dostęp i możliwości techniczne do tego typu pracy zdalnej.
 • Zadań do wykonania dla uczniów.

 • Zapoznania się z tekstem.

 • Obejrzenia filmu instruktażowego.

 • Zestawu ćwiczeń ruchowych.

 • Notatek z podręcznika.

 • Pisanie wypracowań.

 • Inne wynikające ze specyfiki przedmiotu.

 • Przeprowadzanie w różnej formie (zgodnie ze Statutem Liceum) oceniania wiadomości i umiejętności uczniów.

                                                                                        § 5

Podczas pracy zdalnej z uczniami należy uwzględnić:

 • Równomierne obciążanie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.

 • Zróżnicowanie zajęć w każdym dniu.

 • Możliwości psychofizyczne uczniów.

 • Łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

 • Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

 • Ograniczenia techniczne.

                                                                               § 6

W realizacji zajęć na odległość nauczyciele i specjaliści zobowiązani są uwzględnić specjalne potrzeby edukacyjne uczniów. W sytuacjach, gdy uczeń nie ma warunków do pracy zdalnej w domu, dyrektor może zorganizować dla niego naukę na terenie szkoły na ustalonych warunkach.

                                                                                § 7

Dopuszcza się ocenianie zgodne ze Statutem Liceum.

Przy ocenianiu należy wziąć pod uwagę możliwości techniczne. Ocena powinna mieć charakter motywujący.

                                                                                                 § 8

Frekwencję uczniów odnotowuje się w dzienniku elektronicznym.

                                                                                                                             § 9

Tematy zajęć z poszczególnych przedmiotów wpisuje się do dziennika elektronicznego zgodnie z planem.

Rozkłady nauczania w obrębie przedmiotu należy dopasować do możliwości zdalnego nauczania. Dopasowania rozkładu dokonują nauczyciele danego przedmiotu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Autor

Kategoria