43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 liceum@lo.kozy.pl

Rekrutacja 2020

UWAGA!! - nasza szkoła jest poza systemem elektronicznym


Liceum Ogólnokształcące im. K.K.Baczyńskiego w Kazach

ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021

do klas:

Klasa A

 • grupa I: historia, język polski, język angielski (15 osób)
 • grupa II: matematyka, geografia, język angielski (15 osób)
Klasa B
 • biologia, chemia, język angielski (30 osób)

 Dodatkowych informacji udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8:00 do 12:00 tel. 33 8174382

od 12:00 do 15:00 tel. 516 576 927

 

Zakładka REKRUTACJA będzie uzupełniana na bieżąco!


Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie podania

Podanie do szkoły można pobrać w sekretariacie szkoły lub pobierając poniżej ze strony internetowej.

Podanie (wraz ze zdjęciem) wypełnione i podpisane można złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać zeskanowane dwie strony (wraz ze zdjęciem) na adres email szkoły: liceum@lo.kozy.pl


 

 


Podanie do szkoły

podania można składać w sekretariacie szkoły lub skan przesyłać elektronicznie.


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021

 

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
  o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Punktacja

W procesie rekrutacji Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów

 1. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty przeliczane są w następujący sposób:
  • z języka polskiego (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie)
  • z matematyki (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie)
  • z języka obcego (100 procent x 0,3 = 30 punktów maksymalnie)

   Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.

 2. Punkty: "za świadectwo" i osiągnięcia 
  Tu bierze się pod uwagę (sumuje) następujące składniki:
  1.  punkty z 4 ocen na świadectwie:
   1. język polski - obowiązkowo
   2. matematyka - obowiązkowo 
   3. pierwszy wybrany przedmiot spośród: język angielski, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, informatyka
   4. drugi wybrany przedmiot spośród: język angielski, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, informatyka

    I tak:
    • za 6 (celujący) - 18 punktów
    • za 5 (bardzo dobry) - 17 punktów
    • za 4 (dobry) - 14 punktów
    • za 3 (dostateczny) - 8 punktów
    • za 2 (dopuszczający) - 2 punkty
  2. punkty za świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów
  3. punkty za aktywność na rzecz innych ludzi - 3 punkty
  4. punkty za szczególne osiągnięcia (tylko wpisane na świadectwie ukończenia szkoły) np. tytuł finalisty z konkursów i olimpiad - max 18 punktów

   Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.


Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i centrów

§6.

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
    Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1737
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

Terminy

 • Od 15 czerwca do 10 lipca do godz. 1500 – termin składania do szkoły pierwszego wyboru podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie.
 • Od 26 czerwca do 10 lipca do godz. 1500 – termin dostarczania do szkoły pierwszego wyboru oryginałów lub potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 • Od 31 lipca do 4 sierpnia do godziny 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół, do których kandyduje.
 • Do 4 sierpnia – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 • Do 11 sierpnia – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta, burmistrza lub prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
 • 12 sierpnia – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 • Od 13 sierpnia do 18 sierpnia do 1500 – termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli uczęszczania do szkoły przez dostarczanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, karty zdrowia, dwóch opisanych zdjęć oraz ankiety (do pobrania ze strony szkoły) dotyczącej wyboru drugiego języka obcego i religii / etyki. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.
 • 19 sierpnia do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.