43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 liceum@lo.kozy.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów LO Baczyńskiego

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach jest organizacją społeczną funkcjonującą na zasadach dobrowolności skupiająca w swych szeregach ludzi pragnących wspierać działalność szkoły.

Statut

Rozdział I Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach zwane dalej ,,Stowarzyszeniem’’ działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem.
 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach.
 6. Stowarzyszenie może ustanawiać i wprowadzać do użytku odznaki organizacyjne i okolicznościowe, pieczęcie, w trybie i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.

Rozdział II Cele i zadania

 1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach, gromadzenia informacji o losach absolwentów, zwłaszcza i dorobku naukowym.  Cele Stowarzyszenia:
  • integracja środowiska związanego z Liceum Ogólnokształcącego w Kozach ( inicjatorzy, twórcy, rodzice, przyjaciele, uczniowie),
  • tworzenie tradycji tej młodej szkoły, dbanie o poziom nauczania ( wyróżnianie najlepszych uczniów nagrodami, otoczenie opieką uczniów liceum wymagających szczególnej opieki ),
  • wspieranie inicjatyw podejmowanych przez szkołę nie związanych bezpośrednio z programem nauczania ( wypoczynek letni, kontakty ze szkołami za granicą, imprezy kulturalne, sportowe),
  • wspieranie szkoły pomocą prawną i finansową (składki członkowskie, darowizny),
  • prowadzenie działalności gospodarczej i w ten sposób wspieranie budżetu szkoły (organizowanie kursów, szkoleń, kółek zainteresowań itp.),
  • promowanie liceum na zewnątrz,
  • udzielanie pomocy prawnej i finansowej uczniom najzdolniejszym, absolwentom oraz nauczycielom podnoszącym swoje kwalifikacje,
  • organizowanie imprez wzbogacających budżet Stowarzyszenia,
  • wspieranie działań zmierzających do integracji z Unią Europejską (współpraca z Polską Fundacją im. R. Schumana, Szkolnym Klubem Europejskim).
  • współdziałanie z władzami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
  • współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
  • występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem między innymi władz oświatowych i samorządowych.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie powadzi działalność:
  1. wydawniczą
  2. gospodarczą, na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach,
  3. dydaktyczną i wychowawczą (wykłady, prelekcje),
  4. organizację zjazdów, konferencji i wystaw.

 Rozdział III Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, a prawne w trybie i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Członkowie dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
 3. Członków zwyczajnych przyjmuje się na podstawie deklaracji o przystąpieniu, zawierającej zobowiązanie do przestrzegania obowiązków członka Stowarzyszenia.
 4. Członek zwyczajny jest obowiązanych:
  • przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
  • brać udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,
  • opłacać regularnie składki członkowskie.
 5. Członek zwyczajny ma prawo:
  • wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia,
  • korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia według obowiązujących zasad,
  • nosić odznaki organizacyjne na zasadach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 6. Godność członka honorowego nadaje zebrania ogólne członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Godność członka honorowego może być nadana osobom będącym członkami zwyczajnymi, a także innym osobom, jako forma uznania za ich szczególne zasługi dla rozwoju szkoły.
 8. Osoby, którym nadano godność członka honorowego otrzymują odznakę honorową Stowarzyszenia.
 9. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz w prawem dozwolonym zakresie osoby prawne, które deklarują wspomaganie działalności Stowarzyszenia przez wznoszenie kwot pieniężnych (składek), bądź w miarę możliwości wspomagać działalność Stowarzyszenia w inny sposób, Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 10. Nie określa się wysokości składek wznoszonych przez członków wspierających.
 11. Wzniesienie kwoty potwierdza się odpowiednim dokumentem.
 12. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
  1. śmierci członka,
  2. dobrowolnego wystąpienia złożonego Zarządowi,
  3. skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres jednego roku,
  4. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
   • nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i zarządzeń Stowarzyszenia,
   • działania na szkodę Stowarzyszenia,
   • skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
  5. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia

 Rozdział IV Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Stowarzyszenia
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu ustalonym każdorazowo przez Walne Zebranie (tajnym lub jawnym)
 3. Jeżeli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim zaś terminie bez względu na ilość głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
 5. Walne Zebranie zwoływane jest jeden raz w roku jako zebranie sprawozdawcze, zaś sprawozdawczo-wyborcze co 5 lat.
 6. Termin, miejsce i porządek dzienny zebrania powinny być podane do wiadomości członków nie później niż na 2 tygodnie przed datą zebrania.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd stowarzyszenia:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • na żądanie 1/3 ogółu członków
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 9. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni. Natomiast członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście uczestniczą w zebraniu z głosem doradczym.
 10. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
  • Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.
  • Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  • Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  • Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  • Uchwalanie zmian Statutu.
  • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
  • Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 11. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 12. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.
 13. Do kompetencji Zarządu należy:
  • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
  • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  • kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
  • prowadzenie ewidencji członków,
  • zarządzanie majątkiem finansami Stowarzyszenia,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich.
 14. W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, przysługuje tym władzom prawo kooptacji, z tym że liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 15. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 16. Komisja Rewizyjna składa się z 5-ciu członków, w tym: przewodniczącego i sekretarza.
 17. Członkowie Komisji Rewizyjne nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
 18. Członkowie Komisji Rewizyjne mogą brać udział posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
 19. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • Przeprowadzanie corocznie kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
  • Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności.
  • Zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
  • Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

Rozdział V Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze.
 2. Stowarzyszenie czerpie fundusze i środki materialne:
  • z wpływów ze składek członkowskich, których wysokość ustala Zarząd,
  • z dochodów z działalności statutowej,
  • z dochodów z działalności gospodarczej,
  • z dochodów z imprez, zbiórek publicznych, darów,
  • innych wpływów (w tym od członków wpierających)
 3. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza i rozporządza Zarząd Stowarzyszenia w sposób zgodny z ogólnie obowiązującym prawem i Statutem, dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Przy składaniu w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń z zakresie jego praw i obowiązków majątkowych Zarząd Stowarzyszenia w ramach kompetencji działa przez dwóch współdziałających członków upoważnionych uchwałą Zarządu do składania takich oświadczeń.
 5. W uzasadnionych wypadkach Zarząd może upoważnić do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności dwóch innych członków.
 6. Oświadczenia dotyczące praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składane przez pełnomocników, o których mowa w Ust.1 i Ust.2 powinny być stwierdzone też własnoręcznymi podpisami złożonymi na dokumencie obejmującym treść oświadczenia, opatrzonym pieczęcią Stowarzyszenia.
 7. Postanowienia § 25 nie dotyczą umów zawieranych w drobnych i bieżących sprawach gospodarczych oraz przyjmowania pieniężnych ofiarowanych indywidualnie lub uzyskiwanych ze zbiórek publicznych.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala Statut oraz dokonuje w nim zmian.
  Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić ustawą Walnego Zebrania, podjęta większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

Rozdział VII Przepisy przejściowe

 1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

Artykuły

Spotkanie opłatkowe SPiALO Baczyńskiego

9 grudnia 2016

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum w Kozach zaprasza na coroczne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 13 stycznia (piątek) o godzinie...

Czytaj wiecej

Zebranie SPiALO

26 maja 2016

Zapraszam na coroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Kozach w dniu 16. 06.2016...

Czytaj wiecej

Spotkanie opłatkowe SPiALO

10 stycznia 2016

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów LO im. K. K. Baczyńskiego w Kozach zaprasza na coroczne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 29...

Czytaj wiecej

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach

2 marca 2015

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach jest organizacją społeczną funkcjonującą na zasadach dobrowolności skupiająca...

Czytaj wiecej