43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 liceum@lo.kozy.pl

Rekrutacja


Na rok szkolny 2019/2020
nasza szkoła proponuje:

Po Gimnazjum: 

Liceum trzyletnie - 2 klasy (rozszerzenia międzyoddziałowe)

Po klasie 8 szkoły podstawowej: 

Liceum czteroletnie - 3 klasy 

Klasa A - j.polski, historia, j.angielski

Klasa B - matematyka, geografia, informatyka

Klasa C - biologia, chemia, j.angielski


 

Przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji

Po Gimnazjum: 2 klasy

Klasa przedmioty punktowane
obowiązkowo
Dodatkowe przedmioty punktowane
(25 osób) j.polski, matematyka dwa do wyboru spośród:
j.angielski, historia, biologia, geografia, informatyka, wos
(25 osób) j.polski, matematyka dwa do wyboru spośród:
j.angielski, historia, biologia, geografia, informatyka, wos

Po klasie 8: 3 klasy

Klasa przedmioty punktowane
obowiązkowo
Dodatkowe przedmioty punktowane
A  (25 osób) j.polski, matematyka dwa do wyboru spośród:
j.angielski, historia, biologia, geografia, informatyka, wos
(25 osób) j.polski, matematyka dwa do wyboru spośród:
j.angielski, historia, biologia, geografia, informatyka, wos
(25 osób)  j.polski, matematyka dwa do wyboru spośród:
j.angielski, historia, biologia, geografia, informatyka, wos

Podanie

Podanie do szkoły mozna pobrać w sekretariacie szkoły lub pobierając poniżej ze strony internetowej.

Podanie (wraz ze zdjęciem) wypełnione i podpisane mozna złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać zeskanowane dwie strony (wraz ze zdjęciem) na adres email szkoły: lokozy@o2.pl


TERMINY w postępowaniu rekrutacyjnym

  • Od 13 maja do 25 czerwca do godz. 1500 - termin składania do szkoły pierwszego wyboru podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie.
  • Od 21 czerwca do 25 czerwca do godz. 1500 - termin dostarczania do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i  kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • Do 28 czerwca - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynnosci związanych z ustaleniem tych okoliczności.
  • Do 15 lipca weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta, burmistrza lub prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
  • 16 lipca - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
  • Od 16 lipca do 24 lipca do 1500 - termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli uczęszczania do szkoły przez dostarczanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, karty zdrowia, dwóch opisanych zdjęć oraz ankiety (do pobrania ze strony szkoły) dotyczącej wyboru drugiego języka obcego i religii / etyki . Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.
  • 25 lipca - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.