43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 liceum@lo.kozy.pl

Czy wybrałeś już swoją szkołę?

Projekt gminny

Gmina Kozy realizuje projekt pn.: „Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy” .

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

 

Miejsce realizacji projektu:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach
  3. Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Kozach

 

Celem projektu  „Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy” jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 281 uczniów i uczennic uczęszczających do placówek edukacyjnych w Gminie Kozy oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, stworzenie w 2 szkołach objętych projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli pracującymi w placówkach do których skierowany jest projekt w okresie 01.09.2018 do 30.06.2020r.

 

Efektem projektu będzie doposażenie pracowni do prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz nabycie kompetencji kluczowych przez co najmniej 80% uczniów objętych projektem.

 

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach projektu:

  1. Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych (zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające)
  2. Realizacja zajęć dla uczniów prowadzonych metodą eksperymentu
  3. Doposażanie pracowni w których prowadzone są zajęcia metodą eksperymentu
  4. Szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia metodą eksperymentu

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018r. – 30.06.2020r.

Wartość projektu  ogółem: 362 530,98 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 326 277,88 PLN